کاربرد سونوگرافی رحم و تخمدان

سونوگرافی یک روش تشخیصی برای بسیاری از مشکلات و بیماری ها از جمله مشکلات رحم و تخمدان هاست.

مطلب کامل